Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze identiteit

Wat vooraf ging
Basisschool it Bynt is voortgekomen uit een fusie van de OBS de Miedskoalle en CBS De Stapstien.

Twee dorpsscholen onder één dak in hetzelfde gebouw die vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond onderwijs boden aan de kinderen uit Winsum. Na een fusietraject van een jaar is in 2014 OBS it Bynt ontstaan, dat valt onder stichting KyK (vml. Gearhing). Samen verder gaan als één school, samen onderwijs volgen betekent ook, nadenken over een gezamenlijke identiteit.

Dit heeft geresulteerd in een doelstelling die is uitgewerkt, die in de afgelopen jaren is geactualiseerd. 

 

Doelstelling
It Bynt is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond: Samen nét iets verder.

De identiteit van onze school wordt bepaald door de mensen en kinderen, die samen de school vormen en de waarden die we met elkaar delen. De school is een onderdeel van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. Op onze school is ruimte voor verschillen in cultuur en overtuiging. We laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van pluriformiteit.

Het levensbeschouwelijk onderwijs op onze school heeft een drietal pijlers gekregen waar de doelstelling op rust, te weten:

1. Identiteitsvorming
Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iemand. Wanneer een kind zich veilig voelt zijn de voorwaarden geschapen voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. Onderlinge interactie, een breed aanbod en respect voor een ieders standpunt en visie spelen hierin een belangrijke rol.

2. Brede voorkeur voor bronnen en tradities
We proberen de bron zo breed mogelijk van opzet te maken waarbij we naast het Christendom kinderen vertrouwd willen maken met andere godsdiensten, culturen en stromingen.

T.a.v. de vieringen vanuit het Christendom zijn dit met name het Kerstfeest en Pasen waar we aandacht aan schenken en met elkaar vieren.

3. Lesmethode, GVO en HVO
Er is gekozen voor een methode levensbeschouwing die we als leidraad gebruiken bij de opzet en uitwerking van onze thema’s.
We gebruiken de methode Vreedzame school als leidraad. Dit is een methode voor sociale competentie en burgerschapsvorming.

Het vormingsonderwijs GVO, godsdienstig vormend onderwijs en HVO, humanistisch vormend onderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt gegeven met de bedoeling om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht.

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)

Leerlingen:

  • leren een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • maken kennis met de bijbelse verhalentraditie;
  • ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
  • leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Klik hier voor meer informatie.

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, weten en doen;
  • leren open te staan voor meningen van anderen;
  • leren om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Klik hier voor meer informatie.