Onze ontwikkelingen

Tekenen formaat169

Dit stuk geeft een korte omschrijving van de gerealiseerde kwaliteit in schooljaar 2017–2018 en de onderwijskundige doelen die in het schooljaar 2018-2019 centraal staan.

Doelen

Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht in de groep door de directeur en de intern begeleider en/of door een externe begeleider. Op de Onderwijsteamdag van 4 juni 2018 hebben de scholen het eigen programma van het afgelopen schooljaar geëvalueerd: het klassenmanagement, de doorgaande leerlijnen van het onderwijs, het functioneren van het team, de resultaten en prestaties van de leerlingen en de ICT ontwikkelingen (Informatie- en Communicatietechnologie). De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basisgegevens geweest voor de ambities voor het nieuwe schooljaar.

Planning schooljaar 2018-2019 onderwijsteam breed – een vooruitzicht.

-ICT-beleid voor onderwijsteam 7
We willen beleid voor ons onderwijsteam ontwikkelen. De stip op de horizon voor onze scholen is (2020) om de kinderen meer zelf de doelen te laten bepalen. We zijn er van overtuigd dat kinderen graag willen leren. En daarin ondersteunen we hen. ICT is daarbij een prachtig hulpmiddel, dat bovendien nauw is verbonden met de 21e eeuwse vaardigheden.
It Bynt in Winsum heeft intussen ICT-beleid opgesteld en dit willen we het komend schooljaar uitspreiden over de 3 andere scholen.

-Implementeren van ‘Schoolmonitor: kwaliteit op school’
‘Schoolmonitor’ vinden wij dé digitale oplossing rondom organisatie ontwikkeling en kwaliteitsborging in het onderwijs; het geeft grip op het borgen van de ontwikkelingen binnen onze scholen en op onderwijsteam niveau. De komende jaren implementeren we ‘Schoolmonitor’ steeds verder in de organisatie van onderwijsteam 7. Op de individuele scholen wordt er intussen mee gewerkt. Verschillende leerkrachten zijn eigenaar van een onderwijskundig doel. Het streven is dat de leerkrachten van de 4 scholen vaardig zijn in het werken met de Schoolmonitor.

-Greidhoeke goes onderwijs (GGO)
‘Greidhoeke goes onderwijs’ gaat verder met de aanjagers van de scholen en wil zich het komende schooljaar oriënteren op techniek en/of het ondernemerschap op de scholen.
In 2019-2020 willen we dit invoeren.

-Onderzoekend leren
Deze werkvorm is ingevoerd in OT7. In schooljaar 2018-2019 willen we dit middels een workshop/scholing verder door ontwikkelen en implementeren in de scholen.

-Ouderportaal van ParnasSys (administratiesysteem van school)
De ouderportal wordt dit schooljaar ingevoerd op De Stjelp, De Romte en De Opslach.

-Kindgesprekken en portfolio.
We starten dit schooljaar op de 4 scholen met de zogenaamde ‘driegesprekken’. (Voor meer uitleg zie 3.1.1.)
De gesprekken die wij dit schooljaar invoeren zijn:
- Goudeweekgesprek (eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar) samen het PLAN opstellen
- Driegesprek in de maand november, maart en juni. De datum wordt met de ouders afgesproken en in de schoolkalender aangegeven)

-Respectprotocol
Het respectprotocol wordt dit schooljaar opgesteld voor De Romte en De Stjelp. Op it Bynt en de Opslach is het respectprotocol opgesteld en staat op de website van de scholen.

-Drietalig (3TS)- en meertalig (MTS) onderwijs in OT7
We wonen in Friesland en zijn deel van de Europese gemeenschap. De Friese taal behoort bij de eigen cultuur; die mag niet verwaarloosd worden. De Europese Unie streeft ernaar, dat alle burgers naast hun moedertaal nog twee talen spreken. Door systematisch onderwijs kunnen leerlingen prima leren om soepel drie of meer talen te leren gebruiken, mondeling en schriftelijk (ook in de sociale media). Gezien de steeds verder gaande internationalisering van onze samenleving is het van belang om daar aandacht aan te besteden.
Aanpak op de scholen:
-De Romte in Itens is een 3TS-PLUS school. Door veel ziekte van het personeel op deze school zijn deze ontwikkeling blijven liggen. Dit pakken we volgend schooljaar op. De Romte wil zich ontwikkelen tot een ‘3TS-Ster’-school onder leiding van schoolbegeleidingsdienst Cedin.
-De andere 3 scholen kiezen bewust voor meertalig onderwijs. De Opslach wil dit het volgende schooljaar aanpakken en De Stjelp en It Bynt in 2019-2020. Dit onder alles leiding van de taalcoördinatoren van het onderwijsteam.

Verslag van schooljaar 2017 – 2018, een terugblik:

-ICT-beleid voor onderwijsteam 7
It Bynt in Winsum heeft ICT-beleid opgesteld en De Opslach heeft een start gemaakt. Volgend schooljaar wordt dit op De Opslach verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Op De Stjelp en De Romte zal het worden ontwikkeld.

-Implementeren van ‘School Monitor, ‘Kwaliteit op school’.
De komende jaren implementeren we ‘Schoolmonitor’ steeds verder in onze organisatie. Op de individuele scholen wordt er intussen mee gewerkt. De projecten met ontwikkelingsdoelen zijn dit jaar door het team voor de eigen scholen opgesteld en verschillende leerkrachten zijn eigenaar van een project.

-Greidhoeke goes onderwijs (GGO)
Het project over de grutto is op 20 juni 2018 met een uitzwaaimoment voor alle leerlingen van de 4 scholen, op een feestelijke wijze afgesloten. Twee en een half jaar heeft het onderwijsteam aan dit project gewerkt. ‘Greidhoeke goes onderwijs’ gaat verder met de aanjagers van de 4 scholen en wil zich het komende schooljaar vooral richten op techniek en/of het ondernemerschap.
2018-2019 is het jaar van het brainstormen en 2019-2020 wordt waarschijnlijk het jaar van de invoering.

-Verhalend ontwerp
Deze werkvorm is met het GGO project ingevoerd in het onderwijs op onze scholen in groep 1 t/m 4. Daarnaast is het verhalend ontwerp ook los van GGO toegepast.

-Onderzoekend leren
Deze werkvorm is met het GGO project ingevoerd in het onderwijs op onze scholen in groep 5 t/m 8. Daarnaast is het onderzoekend leren ook los van GGO toegepast.
In schooljaar 2018-2019 krijgt dit een vervolg middels een workshop voor de leerkrachten.

-Ouderportaal van ParnasSys (administratiesysteem van school)
Het ouderportaal is dit schooljaar niet ingevoerd op De Stjelp, De Romte en De Opslach. Dit nemen we mee naar volgend schooljaar.

-Kindgesprekken
De teams van de 4 scholen hebben de scholing ‘kindgesprekken’ gevolgd en hiermee geoefend. Volgend schooljaar willen we dit implementeren.

-Respectprotocol
Het respectprotocol was al opgesteld voor de school It Bynt in Winsum en is dit schooljaar opgesteld voor De Opslach. Beide andere scholen stellen dit in schooljaar 2018/2019 op.

 

  

InspectieVoldoende formaat169

Inspectierapport
In februari 2016 is de Inspectie voor het basisonderwijs op onze school geweest. Hier leest u hun bevindingen.