Onze ontwikkelingen

Tekenen formaat169

Niet alleen dagelijks in de klas wordt er aan doelen gewerkt. Jaarlijks staan er een aantal onderwijskundige doelen centraal om de onderwijskwaliteit op it Bynt nóg beter te maken. Daarin is ons motto dan ook: Samen elke dag een beetje beter!

 

Doelen
Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht in de groep door de directeur en de intern begeleider en/of door een externe begeleider. Op de Onderwijsteamdag evalueren we het schooljaar: het klassenmanagement, de doorgaande leerlijnen van het onderwijs, het functioneren van het team, de resultaten en prestaties van de leerlingen en de ICT ontwikkelingen (Informatie- en Communicatietechnologie). De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basisgegevens geweest voor de ambities voor het nieuwe schooljaar.


Planning schooljaar 2020-2021:

-Doorgaande lijn rekenonderwijs
We werken vanuit rekendoelen en volgen daarin geen vooraf vastgestelde lessen. Dagelijks staat 1 rekendoel centraal, doelgericht en betekenisvol.
Om de doorgaande lijn van het rekenonderwijs te verstevigen ontwikkelen we een strategieboek dat de basis vormt van rekenstrategieën en schoolbreed aanbod daarin.

-Implementatie Vreedzame School
Het 2e jaar van het implementatietraject Vreedzame School, de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap waar wij op it Bynt mee werken.

-Implementatie MuziekImpuls
Het derde jaar van de MuziekImpuls. Inmiddels is er een eigentijdse methode die een basis vormt voor een doorgaande lijn in de school. De vakleerkracht muziek is een absolute meerwaarde.
In het derde jaar van dit traject gaan leerkrachten op gitaarles en zullen leerlingen diverse workshops aangeboden krijgen in instrumentaria.
We werken de doorgaande lijn muziekonderwijs binnen de school verder uit.

-Implementatie kleutermethode
In groep 1/2 is de methode Schatkist aangeschaft. Dit jaar wordt deze methode geïmplementeerd.

-Implementatie spellingmethode
In groep 4 t/m 8 is de methode Spelling op Maat aangeschaft. Dit jaar wordt deze methode geïmplementeerd.

-Implementatie nieuw leerlingvolgsysteem
Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij wordt vaak in de eerste plaats gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen.
Uiteraard is dat van belang, echter is een kind meer dan alleen taal en rekenen. Daarom gaan we over op het leerlingvolgsysteem IEP.
Dit sluit aan bij de werkwijze van onze school: hoofd, hart en handen: Hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die de basis vormen voor de ontwikkeling van een kind.
Komend schooljaar implementeren we dit.

-Schoolvisie herzien
De huidige schoolvisie is ontstaan tijdens de fusie van beide scholen in Winsum en alweer 7 jaar oud. Dit jaar zullen we de schoolvisie herzien.

 

 

InspectieVoldoende formaat169

Inspectierapport
In februari 2016 is de Inspectie voor het basisonderwijs op onze school geweest. Hier leest u hun bevindingen.