Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar. Hiervoor wordt het Schema van aftreding gehanteerd.

Reglement MR

Leden Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Nynke Bokma
Aukje Nauta   

Personeelsgeleding:
Klazien Hengst
Tineke Stellingwerff

Notulen MR

Jaarverslag november 2019

MR 28 mei en 11 juni 2019

MR 8 april 2019

MR 4 februari 2019

Jaarverslag november 2018

MR 30 oktober 2018

MR 25 juni 2018

MR 8 februari 2018

MR 9 januari 2018

Jaarvergadering 21 november 2017

 

OMR

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de vier scholen plaatsnemen.


Oudergeleding:
Nynke Bokma

Personeelsgeleding:
Per toerbeurt: Klazien Hengst of Tineke Stellingwerff


GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Er zitten op dit moment geen leerkrachten of ouders van It Bynt in de GMR. Voor de notulen van de GMR klikt u hier