Overige commissies

VieringMeedoen formaat169

Identiteitscommissie

Op it Bynt is een identiteitscommissie (ID). It Bynt is het resultaat van een fusie van twee scholen met ieder een eigen identiteit. Voor beide identiteiten moet ruimte en aandacht zijn. Om dit proces rondom beide identiteiten te bewaken en verder vorm te geven na de fusie is deze commissie opgericht. Wanneer beide identiteiten goed vorm hebben gekregen en deze helemaal geïntegreerd is, zal de ID zijn taak als bewaker van de identiteiten overdragen aan de MR.
In de identiteitscommissie zitten:

Oudergeleding:
Jildou Piersma
Ans Greidanus
Sietse Greidanus
Roellien Hamer

Personeel:
Marja v.d Wal
Hilly Velde

Schookrantcommissie

Via de schoolkrant houden wij ouders, inwoners en belangstellenden op de hoogte van de vele activiteiten en ontwikkelingen die op school gaande zijn. De schoolkrant verschijnt 4 keer per jaar.De redactie van de schoolkrant bestaat naast de personeelsleden uit een aantal ouders. Dit zijn:

Joukje Kiestra
Annamartha v.d. Mei
Erika Bouwma
Brigitte Greidanus
Ans Greidanus
Sonja Telenga

Vanuit het team is juf Franciska Goodijk het aanspreekpunt.

Sneeuw formaat169

Schoolpleincommissie

De schoolpleincommissie houdt zich bezig met het schoolplein. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders en teamleden.

Oudergeleding:

 

Personeel:
Kees Zuidema