Ouders

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief formaat2

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte blijven bij wat we op school doen. Onze school-app speelt daarin een belangrijke rol, daarnaast verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd, daarnaast zullen de nieuwsbrieven ook via deze website...

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Fotoalbum

Bekijk alle foto's van de Kerstviering Scrooge via >deze< link!

Meer over 'Fotoalbum'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

  • Klik >hier< om de schoolgids te openen van Onderwijsteam Noord, waar onze school onderdeel van uitmaakt.
Meer over 'Schoolgids'

Kleuterboekje

Kleuterboekje

In ons kleuterboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen formaat169

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Rapport

Rapport

Rapport

Op It Bynt werken we met een kindgericht rapport. In het rapport kunnen leerlingen samen met hun ouders lezen hoe zij zich hebben ontwikkeld en wat ze hebben geleerd op school. Ook is er ruimte voor eigen werk en foto's.
In het rapport zijn groepsdoelen beschreven: vaardigheden die de...

Meer over 'Rapport'

Schoolkrant

SchoolkrantByntApril17 168

Twee maal per jaar verschijnt de 'Skoalkrante', met bijdragen van alle leerlingen en algemeen schoolnieuws. 
Ieder gezin met 1 of meer schoolgaande kinderen ontvangt 1 exemplaar, daarnaast is het mogelijk om een abonnement af te sluiten. De Skoalkrante wordt financieel mogelijk gemaakt door...

Meer over 'Schoolkrant'

Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Peuteropvang It Pikepoltsje

Tomke

In ons schoolgebouw is ook een peuteropvang: It Pikepôltsje. 


Peuteropvang It Pikepôltsje is een gecertificeerde en tweetalige peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar die Nederlands en Frysk aanbiedt.
De peuteropvang is geopend op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:15...

Meer over 'Peuteropvang It Pikepoltsje'

BSO Musniw: voor- en naschoolse opvang

BSO Musniw

Sinds oktober 2019 is BSO Musniw gevestigd in het speellokaal van basisschool It Bynt in Winsum. BSO Musniw biedt voorschoolse en naschoolse opvang aan kinderen van 4-12 jaar.

Er wordt opvang geboden in een warme omgeving met vaste gediplomeerde leid(st)ers. Er is educatief spelmateriaal...

Meer over 'BSO Musniw: voor- en naschoolse opvang'

Activiteitencommissie

KampkeWeakensBoot formaat169

Actviteitencommissie

It Bynt heeft een activiteitencommissie. Het woord zegt het al; een commissie die activiteiten op school regelt.
In de activiteitencommissie (AC) zitten ouders en leerkrachten. Samen wordt bepaald welke activiteiten de AC regelt en welke de school zelf.
Kerst, laatste...

Meer over 'Activiteitencommissie'

Overige commissies

VieringMeedoen formaat169

Identiteitscommissie

Op it Bynt is een identiteitscommissie (ID). It Bynt is het resultaat van een fusie van twee scholen met ieder een eigen identiteit. Voor beide identiteiten moet ruimte en aandacht zijn. Om dit proces rondom beide identiteiten te bewaken en verder vorm te geven na de fusie is...

Meer over 'Overige commissies'

Uw kind af- of ziekmelden

Portretten formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0517-341441. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'