Bynt Kuier 2022

  • 21 september 2022
ByntkuierFoto

Wy sjogge werom op in tige slagge ByntKuier!
Prachtich waar, in grut tal bern en âlden, moaie rûtes oer paadsjes, troch ferskate doarpen en it lân.
Underweis fan alles tsjin komme, tiid foar in praatsje en wat lekkers.
In lytse ympresje mei in tal foto’s.
Tank oan alle âlden dy’t mei wiene en tank oan de AC!

 

Besjoch >hjir< mear foto's.