Nuffic Internationaliseringsprijs

  • 11 september 2020
k nuffic

Hoeraaaaa!

Fan 'e middei is tidens de (digitale) útrikking bekend makke dat wy mei it projekt Greidhoeke goes onderwijs de 'Nuffic Internationaliseringsprijs' wûn ha!
Tige grutsk en prachtich nijs!! Wy sjogge noch hieltyd mei in protte wille werom op it bysûndere projekt, dêr't noch alle dagen in protte fan werom komt yn ús ûnderwiis op skoalle!
De 'Nuffic Internationaliseringsprijs' is foar skoallen dy't op ynnovative wize dwaande binne mei wrâldboargerskip as meartalich ûnderwiis.