Op de Fiets..

  • 04 september 2020
k fiets

Hjoed in prachtige dei, it waar wurke gelokkich moai mei! ⛅️
Mei groep 5 o/m 8 op de fyts troch de Greidhoeke nei Zwembad De Klomp yn Wommels.
Meiïnoar swimme, boartsje, volleybal... tige slagge!