spultsjes Doarpsfeest Winsum

  • 21 juni 2018
touwtrekken

Wat ha wy it fan ‘e middei troffen mei it waar: spultsjes Doarpsfeest Winsum!

Groep 1 oant 6 ferskate spultsjes, groep 7/8 op aventoer oer touwen en matten by de fierljepskâns Fierljep Feriening Winsum e.o..

Tank begelieding en feestkommisje!
Ynwenners Winsum: noch in moai feest tawinske!