Lêste Foardrachtsjûn Littenseradiel

  • 24 november 2017
foardrachtsjun

Tige grutsk op ús 4 foardracht-famkes by de finale fan de lêste Foardrachtsjûn Littenseradiel!!

Spitigernôch net yn ‘e prizen mar wol geweldich dien!